О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке судостроительной промышленности Украины»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку суднобудівної промисловості України» (нова редакція)

Верховна Рада України постановляє:

І. Закон України «Про державну підтримку суднобудівної промисловості України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 18, ст. 90) викласти в такій новій редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну підтримку суднобудівної промисловості України

Цей Закон спрямований на створення умов для залучення іноземних інвестицій, збереження, розвитку та ефективного використання створеного високого виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу суднобудівної промисловості України, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств.

Стаття 1. Визнати суднобудування пріоритетною галуззю промисловості України і віднести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нової суднобудівної продукції до категорії критичних технологій.

Стаття 2. Цей закон застосовується до юридичних осіб — резидентів України, які здійснюють діяльність у галузі суднобудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування продукції суднобудування (далі — суб’єкти суднобудування).

Перелік суб’єктів суднобудування, щодо яких запроваджено заходи державної підтримки, формує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, та затверджує Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Запровадити «Національну програму розвитку суднобудування України до 2039 року».

Національна програма розвитку суднобудування України (далі -Програма), розробляється на 20 років і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Формування Національної програми розвитку суднобудування України здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері суднобудівної галузі.

Стаття 4. На період з 1 січня 2019 року до 1 січня 2039 року запроваджується державна фінансова підтримка будівництва корабельних, морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості через механізм здешевлення кредитів шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, залученими суб’єктами господарювання у національній валюті.

Компенсація надається за відсотки, фактично сплачені у поточному бюджетному періоді, у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на дату сплати зазначених відсотків:

суб’єктам суднобудування, які знаходяться на території України, для будівництва корабельних, морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості;

експлуатантам суднобудівного обладнання, які знаходяться на території України, для придбання і реконструкції суднобудівного обладнання вітчизняного виробництва.

Кошти на здійснення такої фінансової підтримки суднобудівної галузі щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законі про державний бюджет.

Порядок використання зазначених коштів державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Надати право Кабінету Міністрів України виступати від імені держави гарантом виконання зобов’язань суб’єктів суднобудування за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов’язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Стаття 6. Україна як суб’єкт міжнародного морського права здійснює свою суднобудівну діяльність на засадах рівноправності з іншими державами з урахуванням своїх національних інтересів.

Україна забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері суднобудівної галузі та несе відповідальність згідно з загальновизнаними нормами міжнародного права та положеннями міжнародних договорів України, збереження та подальший розвиток існуючих міжнародних зв’язків; сприяє інтеграції країни у світову економіку; свободі зовнішньоекономічного підприємництва; забезпечує юридичну рівність суб’єктів сфери суднобудівної галузі; захист інтересів суб’єктів сфери суднобудівної галузі на території України і поза її межами.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності, з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та подати до Верховної Ради України нову редакцію Закону України «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв», у тому числі щодо створення у Миколаївській області технопарку суднобудування (застосування стимулюючого режиму оподаткування суднобудівних підприємств із максимальним урахуванням досвіду держав — світових лідерів суднобудування);

розробити та затвердити «Національну програму розвитку суднобудування України до 2039 року» на 20 років;

затвердити порядок надання державної фінансової підтримки на період з 1 січня 2019 року до 1 січня 2039 року — здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків у національній валюті відповідно до статті 4 цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти необхідні для початку роботи та функціонування Експортно-кредитного агентства, яке здійснюватиме страхування, перестрахування і надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

А. ПАРУБІЙ